การสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publication : e-pub) เล่ม ๒ และ ๓

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้การจัดทำรูปแบบข้อมูลข่าวสารได้ปรับตัวให้เป็นไปตามเทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น รวมถึงหนังสือ ซึ่งแต่เดิมเป็นรูปแบบของกระดาษ ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลด้วยอุปกรณ์พกพาแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันได้กับอุปกรณ์แบบต่างๆ ได้   ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทนี้ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติถูกต้องตามหลักวิชาการ  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ 

ประกาศ มาตรการส่งเสริม การยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการ 10 รายแรก

มาตรการส่งเสริม การยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามขอบข่ายใหม่ที่เปิดบริการ ประกอบด้วย

1.บริภัณฑ์โสตทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2.เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน   3.บริภัณฑ์ส่องสว่าง   4.อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5.เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า 6.เครื่องมือไฟฟ้าทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

สำหรับบริษัทฯ ที่ยื่นคำขอการรับรองตามขอบข่ายที่เปิดใหม่ 10 รายแรกในแต่ละขอบข่ายเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมที่ยกเว้นประกอบด้วย

  • ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและรับคำขอ จำนวน 10,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินเอกสาร จำนวน 5,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินสถานประกอบการ จำนวน 7,500 บาท (กรณีตรวจประเมินเกิน 2 วัน เหมาจ่าย 7,500 บาท)
  • ค่าใบรับรอง จำนวน 2,500 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมาย ตามอัตราที่ประกาศไว้

อัตราค่าธรรมเนียมที่ยกเว้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท

มาตรการส่งเสริม สำหรับ 10 รายแรก (ในแต่ละขอบข่าย) ที่ยื่นคำขอรับการรับรองภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ 30 มีนาคม 2558 (หมดเขต 30 กันยายน 2558) และได้รับการรับรองภายใน 9 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอ

ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลา 9 เดือน ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมในกิจกรรมที่ค้างอยู่ตามอัตราปกติ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ดาวน์โหลด

 

 

ประกาศ การขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างช่วง ของงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มีนโยบายในการจ้างเหมาช่วงบุคคล หรือหน่วยงาน ในกิจกรรมการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพ การตรวจ และการทดสอบผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในขอบข่ายที่ให้บริการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ดาวน์โหลด

ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (8 กุมภาพันธ์ 2555)

ไฟล์ ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้
จัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการมาตรฐาน ระหวาง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการมาตรฐานของประเทศ ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากลและมีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตลอดถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย ด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ การทดสอบความชำนาญ เรื่องการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ สำหรับบริภัณฑ์สารสนเทศ บริภัณฑ์สื่อประสม และบริภัณฑ์ภาพและเสียง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โครงการ การทดสอบความชำนาญ 

เรื่องการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ สำหรับบริภัณฑ์สารสนเทศ บริภัณฑ์สื่อประสม และบริภัณฑ์ภาพและเสียง

 

Pages

Subscribe to งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (รอค.) RSS