You are here

คำถามบ่อย

 
คำถาม 1  มาตรฐานไทย จะดีกว่ามาตรฐานต่างประเทศ  จริงหรือ?

คำตอบ 1   คำถามนี้ หากมองเฉพาะกรณีที่มีมาตรฐานเรื่องเดียวกัน จะพิจารณาเปรียบเทียบว่ามาตรฐานใด เหมาะสมกว่าสำหรับนำมาอ้างอิงใช้งานในประเทศ เท่านั้นครับ ไม่ได้มองเปรียบเทียบกันในด้านอื่น   ถ้าเข้าใจตรงกันแล้ว ก็ต้องแยกมองเป็นสองส่วน 

ส่วนแรก คือ ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐาน ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งแน่นอนว่ามาตรฐานไทย  ก็ต้องมีการสอบถามความเห็นของคนไทย  มาตรฐานต่างประเทศ ก็แล้วแต่ว่าจะตีความว่าคนไทย/ประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องขอรับฟังความเห็นด้วยหรือไม่  หากเป็นมาตรฐานระดับชาติของอังกฤษ อเมริกา หรือระดับภูมภาคแต่เป็น ยุโรป  หรือ แอฟริกา ก็คงไม่มองว่าไทยเรามีส่วนเกี่ยวข้อง และอยากได้ความเห็นของไทย  แต่หากเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ เช่น ไออีซี  ไอเอสโอ ที่ไทยเป็นสมาชิกอยู่ ก็จำเป็นที่ผู้ที่กำหนดมาตรฐานต้องส่งหนังสือมาแจ้ง เพื่อขอฟังความเห็นจากไทยเรา ที่นี้พอฟังความเห็นเราแล้ว
จะเห็นด้วยกับเราทั้งหมดหรือไม่  ก็คงไม่  เพราะความเห็นของเราอาจขัดแย้งกับของคนอื่นได้   ในขั้นตอนก็กำหนดให้ต้องมีวิธีการลงมติเพื่อเลือกใช้ความเห็นขึ้น  ดังนั้นจะเห็นว่ามาตรฐานในระดับนานาชาติ นั้นแม้จะมีการฟังความเห็นของไทยเรา แต่ความเห็นเราอาจไม่ได้ถูกใช้กำหนดเป็นมาตรฐาน ก็เป็นได้

ในทำนองเดียวกันการกำหนดมาตรฐานไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับชาติ  ผู้เกี่ยวข้องก็จะชัดเจน เช้มข้นขึ้นว่า เป็นคนไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เป็นหลัก เนื้อหาสาระ และความเห็น ก็จะเน้นออกมาในลักษณะที่ จะเข้าอกเข้าใจ คนไทย  แม้ว่าจะมีที่แตกต่างกันบ้างตามธรรมชาติ ก็ยังคงพูดได้ว่าสรุปท้ายที่สุดแล้ว มาตรฐานไทยก็กำหนดขึ้นจากความต้องการของคนไทย โดยแท้ (แม้ว่าอาจจะไม่เห็นตรงกันทุกคน)

กล่าวโดยสรุปหากมองที่ ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานแล้ว ก็จะเห็นได้ว่า มาตรฐานไทย นั้นกำหนด จัดทำขึ้นโดยคนไทย สำหรับใช้งานในประเทศไทย ซึ่งน่าจะเชื่อถือได้ว่า ดีกว่ามาตรฐานต่างประเทศ อื่นๆ

ส่วนที่สอง คือ เนื้อหาสาระของมาตรฐาน ซึ่งไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนัก แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการและองค์ความรู้โดยรอบที่เกี่ยวข้องมากกว่า  ในส่วนนี้เป็นไปได้ที่มาตรฐานไทย จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ดีไว้ สามารถใช้ได้กว้างขวางทั่วทั้งโลก ก็เสนอขึ้นไปเป็นมาตรฐานนานาชาติ  หากชาติสมาชิกเห็นด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็จะถูกประกาศใช้เป็นมาตรฐานนานาชาติ แต่บางกรณี หลักเกณฑ์นั้นๆ อาจเหมาะสำหรับประเทศไทยเป็นการเฉพาะเท่านั้น  เวลาจะเสนอผลักดันให้เป็นมาตรฐานนานาชาติ จึงไม่มีชาติสมาชิกอื่น ลงมติรับรองให้  ซึ่งในกรณีกลับกันหากมาตรฐานนานาชาติที่ชาติอื่น กำหนดรับรองไว้ มีมางประเด็นที่ไม่เหมาะกับประเทศไทย (หรือประเทศใดๆ) ประเทศไทย (หรือประเทศนั้นๆ) ก็อาจสงวนสิทธิในการดัดแปลงมาตรฐานนานาชาติ โดยการเพิ่ม ลด ปรับ เปลี่ยนข้อกำหนดบางข้อ หรือหลายๆ ข้อ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศ แล้วจึงประกาศเป็นมาตรฐานระดับชาติ ใช้งานเป็นการภายในก็ได้  แต่กระบวนการดัดแปลงนั้นต้องใช้เวลาพอสมควร ซึ่งกระบวนการที่ว่านี้ หากมองที่การดำเนินการของหน่วยงานมาตรฐานในประเทศแถบยุโรป เช่น อังกฤษ และเยอรมันนี ก็จะเป็นตัวอย่างอ้างอิงที่ดีได้

หลังจากที่แยกมองสองส่วนแล้ว ลองย้อนมาหาคำตอบว่า มาตรฐานไทยกับมาตรฐานต่างประเทศ มาตรฐานใดจะเหมาะสมใช้งานในประเทศมากกว่ากัน ซึ่งตัวอย่างท้ายสุดที่ให้ จะเห็นว่า เยอรมันนี ที่็พยายามจะทำมาตรฐานระดับชาติ นั้นชี้ให้เห็นคำตอบลางๆ อยู่แล้ว  แม้บางเรื่องจะเพียงแค่ต้องแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน  แต่คำตอบสุดท้ายก็จะขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและใช้งานมาตรฐานครับ   เอ หรือว่า เราถนัดภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยกันแล้ว ;P 

 

คำถาม 2  ผู้บริโภคจะทราบได้อย่างไรว่า สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ที่วางขายอยู่ในตลาดได้รับการรับรองจากเนคเทค

คำตอบ 2  ผู้บริโภคจะทราบได้จาก เครื่องหมายรับรองเนคเทค หรือ NECTEC Mark ที่แสดง (หรือติด) อยู่ที่ตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

 

คำถาม 3  เครื่องหมายรับรองเนคเทค หรือ NECTEC Mark เป็นอย่างไร

คำตอบ 3  เครื่องหมายรับรองเนคเทค หรือ NECTEC Mark เป็นตามรูปด้านล่างนี้

 

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ  หรือ NECTEC Mark

เครื่องหมายรับรองเนคเทค (NECTEC Mark)

 

AttachmentSize
Image icon ECEC-Logo-200x200.png30.31 KB