You are here

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ในการรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ การติดตั้งและการบริหารจัดการดาตาเซนเตอร์

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ในการรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ การติดตั้งและการบริหารจัดการดาตาเซนเตอร์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ