You are here

ประกาศ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อกำหนดเฉพาะในการรับรอง : การออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Data Center Design) และการติดตั้งและการบริหารจัดการดาตาเซนเตอร์ (Data Center Installation and Operation) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางสำหรับการรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยคณะกรรมการงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ ๓๕-/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกำหนด ดังกล่าว

ในการนี้เพื่อให้ข้อกำหนดมีความถูกต้อง เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการรับรอง ศูนย์ฯ จึงขอความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ได้ทางอีเมล ecec@nectec.or.th หรือ โทร.0 2564 6900 ต่อ 2080-4