You are here

ประกาศ มาตรการส่งเสริม การยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ สำหรับขอบข่ายคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่

มาตรการส่งเสริม การยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
สำหรับผู้ประกอบการในขอบข่ายคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ 10 รายแรกเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมที่ยกเว้น ประกอบด้วย

  • ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและรับคำขอ จำนวน 10,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินเอกสาร จำนวน 5,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินสถานประกอบการ จำนวน 7,500 บาท (กรณีตรวจประเมินเกิน 2 วัน เหมาจ่าย 7,500 บาท)
  • ค่าใบรับรอง จำนวน 2,500 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมาย ตามอัตราที่ประกาศไว้

อัตราค่าธรรมเนียมที่ยกเว้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท [ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการตรวจติดตาม (ถ้ามี)]
มาตรการส่งเสริม สำหรับ 10 รายแรกที่ยื่นคำขอรับการรับรองภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ 31 สิงหาคม 2558 (หมดเขต 29 กุมภาพันธ์ 2559) และได้รับการรับรองภายใน 9 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลา 9 เดือน ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมในกิจกรรมที่ค้างอยู่ตามอัตราปกติ   ดาวน์โหลด

 

AttachmentSize
PDF icon คอม.pdf78.98 KB