You are here

รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

1. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) http://www.ptec.or.th/

2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) http://www.thaieei.com

3. งานพัฒนามาตรฐานและทดสอบ (STDS) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอสามารถติดต่อขอรับบริการและข้อมูลการทดสอบได้โดยตรง จากห้องปฏิบัติการทดสอบข้างต้น