You are here

การสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานสาขาเครื่องใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีข้อตกลงร่วมมือกันในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านมาตรฐาน เพื่อพัฒนาระบบการมาตรฐานของประเทศไทยให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล และมีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย และในการดำเนินงานดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐาน สาขาเครื่องใช้และบริภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะที่ 2 เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการจัดทำมาตรฐาน 3 เรื่อง ได้แก่

  • บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความทนทานต่อ สภาพ แวดล้อม เล่ม 5 ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก
  • บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณลักษณะที่ต้องการด้านความ ทนทานต่อ สภาพแวดล้อม เล่ม 5 ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก
  • เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่องชนิดประสิทธิภาพสูง

การจัดทำมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้มีการกำหนดคุณลักษณะที่ต้องการของบริภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมสำหรับใช้งานในประเทศไทยขึ้น  ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสำหรับการพิจารณาบริภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่มีการกำหนดให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน  ผู้ผลิตแต่ละรายอาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป  ทำให้เป็นการยากที่ผู้ใช้จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้อ้างอิงในการพิจารณาเพื่อจัดหาบริภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในประเทศไทยได้  ด้วยเหตุนี้จึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ขึ้น  เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบริภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์

บัดนี้ศูนย์ฯ  ได้จัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้น และจะทำการเวียนร่างมาตรฐานเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดประชาพิจารณ์ซึ่งกำหนดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา  08.30 – 15.00  น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 2  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด  ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดการด้านล่างนี้

เวลา

การดำเนินงาน

8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 – 9.15 น.

เปิดการประชุมประชาพิจารณ์ โดย ประธานคณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานสาขาเครื่องใช้และบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะที่ 2

9.15 – 9.40 น.

รับประทานอาหารว่าง

9.40 – 11.00 น.

นำเสนอเนื้อหา

- ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เล่ม 5 ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก

- ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณลักษณะที่ต้องการด้านความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เล่ม 5 ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

11.00 – 12.00 น.

เปิดรับฟัง ข้อคิดเห็น

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.00 น.

นำเสนอเนื้อหา

- ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง - ชนิดประสิทธิภาพสูง โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

14.00 – 15.00 น.

เปิดรับฟัง ข้อคิดเห็น (อาหารว่างเสิร์ฟในห้อง)

 หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ แบบเสนอข้อคิดเห็น

การส่งข้อคิดเห็นและข้อแนะนำ

โปรดส่งข้อคิดเห็นและข้อแนะนำที่มีต่อร่างมาตรฐานฯ ข้างต้นกลับมายังศูนย์ฯ ได้ที่ กลุ่มวิจัยพัฒนาการทดสอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรสาร 0 2564 6901 อีเมล gtdl@nnet.nectec.or.th หรือ งานรับรองคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อีเมล ecec@nectec.or.th ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทอรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ภายในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 จักขอบคุณยิ่ง (ส่งทางอีเมลได้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557)