You are here

การสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publication : e-pub) เล่ม ๒ และ ๓

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้การจัดทำรูปแบบข้อมูลข่าวสารได้ปรับตัวให้เป็นไปตามเทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น รวมถึงหนังสือ ซึ่งแต่เดิมเป็นรูปแบบของกระดาษ ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลด้วยอุปกรณ์พกพาแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันได้กับอุปกรณ์แบบต่างๆ ได้   ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทนี้ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติถูกต้องตามหลักวิชาการ  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงได้ร่วมกันกำหนดอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ขึ้นตามความร่วมมือด้านการมาตรฐาน  ซึ่งอนุกรมมาตรฐานนี้ประกอบด้วยมาตรฐานทั้งหมด จำนวน 4 เล่ม ได้แก่

 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1 ข้อกำหนดการจัดทำสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ มี.ค. 57)
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 2 ข้อกำหนดการจัดเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (กำลังดำเนินการ)
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 3 ข้อกำหนดรูปแบบโอเพ่นคอนเทนเนอร์ (กำลังดำเนินการ)
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดการซ้อนทับของสื่อ (ปี 2558)

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์

ปัจจุบัน ศูนย์ฯ กำลังจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 2 และ 3  และได้มีการกำหนดการจัดสัมมนาประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อร่างมาตรฐาน 2 เรื่องดังกล่าว ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 13.30 น  ณ กิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชียนกรุงเทพ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ตาม กำหนดการประชุมและใบตอบรับเข้าร่วมการประชุม 

ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ แบบเสนอข้อคิดเห็น

 1. ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 2 ข้อกำหนดการจัดเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  (ELECTRONIC PUBLICATION  PART 2: CONTENT DOCUMENTS)
 2. ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 3  ข้อกำหนดรูปแบบโอเพ่นคอนเทนเนอร์  (ELECTRONIC PUBLICATION PART 3: OPEN CONTAINER FORMAT)
 3. กำหนดการจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ และ ใบตอบรับเข้าร่วมงาน
 4. ไฟล์แบบเสนอข้อคิดเห็นและข้อแนะนำ (สำหรับทุกร่างมาตรฐานฯ) แบบ PDF  แบบ ODT

การส่งข้อคิดเห็นและข้อแนะนำ

โปรดส่งข้อคิดเห็นและข้อแนะนำที่มีต่อร่างมาตรฐานฯ ข้างต้นกลับมายังศูนย์ฯ ได้ที่ นางสาวสุภาพันธุ์ เกตุคำ หมายเลขโทรสาร 0 2564 6876 หรือ อีเมล suphaphan.katekum@nectec.or.th ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทอรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 จักขอบคุณยิ่ง

หมายเหตุ

 • ไฟล์รูปแบบ ODT สามารถเปิดอ่านและแก้ไขได้ด้วย โปรแกรม LibreOffice หรือ OpenOffice.org หรือ IBM Symphony
 • โปรแกรม OpenOffice.org และ LibreOffice เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส (Open source software) ประเภทสำนักงาน สำหรับจัดการเอกสาร คำนวณ และนำเสนอ ซึ่งผู้พัฒนาอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตามเงื่อนไขการอนุญาตของผู้พัฒนา
 • โปรแกรม IBM Symphony เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท IBM จัดเป็นโปรแกรมประเภทสำนักงาน สำหรับจัดการ เอกสาร คำนวณ และ นำเสนอ ซึ่งผู้พัฒนา (เจ้าของลิขสิทธิ์) อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตามเงื่อนไขการอนุญาตของบริษัทไอบีเอ็ม