You are here

การรับรองคุณภาพบริภัณฑ์

นโยบายคุณภาพขอบข่ายการให้การรับรองการรับรองดาตาเซนเตอร์ขั้นตอนการขอรับการรับรอง | แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

นโยบายคุณภาพ ด้านบน

"บริการรับรองคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล"

ขอบข่ายการให้การรับรอง ด้านบน

 

การรับรองดาตาเซนเตอร์ ด้านบน

งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เปิดรับผู้ประกอบการดาตาเซนเตอร์เข้าร่วม "โครงการต้นแบบการรับรองดาตาเซนเตอร์" จำนวน 10 ราย (แจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2561) เพื่อเข้ารับการรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Data Center Design) และการรับรองการติดตั้งและการบริหารจัดการดาตาเซนเตอร์ (Installation and Operation Data Center) ตามมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย วสท.022012

 

สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติม ติดต่อ 02 564 6900 ต่อ 2083 (ปัญญดา) ecec@nectec.or.th"

 

ขั้นตอนการขอรับการรับรอง ด้านบน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ด้านบน

1. ใบสมัครเข้าร่วม งานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

2. ใบคำขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

3. แบบสอบถามประกอบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (กรณีบริษัทไม่มีใบรับรองระบบงานตาม มอก.9001)