You are here

ประกาศ มาตรการส่งเสริม การยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการ 10 รายแรก

มาตรการส่งเสริม การยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามขอบข่ายใหม่ที่เปิดบริการ ประกอบด้วย

1.บริภัณฑ์โสตทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2.เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน   3.บริภัณฑ์ส่องสว่าง   4.อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5.เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า 6.เครื่องมือไฟฟ้าทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

สำหรับบริษัทฯ ที่ยื่นคำขอการรับรองตามขอบข่ายที่เปิดใหม่ 10 รายแรกในแต่ละขอบข่ายเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมที่ยกเว้นประกอบด้วย

  • ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและรับคำขอ จำนวน 10,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินเอกสาร จำนวน 5,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินสถานประกอบการ จำนวน 7,500 บาท (กรณีตรวจประเมินเกิน 2 วัน เหมาจ่าย 7,500 บาท)
  • ค่าใบรับรอง จำนวน 2,500 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมาย ตามอัตราที่ประกาศไว้

อัตราค่าธรรมเนียมที่ยกเว้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท

มาตรการส่งเสริม สำหรับ 10 รายแรก (ในแต่ละขอบข่าย) ที่ยื่นคำขอรับการรับรองภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ 30 มีนาคม 2558 (หมดเขต 30 กันยายน 2558) และได้รับการรับรองภายใน 9 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอ

ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลา 9 เดือน ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมในกิจกรรมที่ค้างอยู่ตามอัตราปกติ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ดาวน์โหลด