You are here

เอกสารประกอบการสัมมนา "การเลือกซื้อสินค้าไอซีทีให้เหมาะสมกับการใช้งาน : เทคนิคการจัดทำข้อกำหนดและการตรวจสอบ"

1.ปัญหาของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับสินค้าไอซีที  ดาวน์โหลด

2.มาตรฐาน กฏระเบียบที่ควรทราบ และเทคนิคการเลือกซื้อสินค้าไอซีที เพื่อให้ได้สินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน  ดาวน์โหลด

3.เทคนิคการจัดทำข้อกำหนดเพื่อรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการขึ้นทะเบียนสินค้าและผู้ขาย ดาวน์โหลด

4.หน่วยตรวจสอบรับรองเกี่ยวข้องอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ไอซีที  ดาวน์โหลด

5.เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างไรกับผู้บริโภค  ดาวน์โหลด

6.เทคนิคการตรวจสอบแนวใหม่  ดาวน์โหลด