You are here

โครงการ การทดสอบความชำนาญ เรื่องการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ สำหรับบริภัณฑ์สารสนเทศ บริภัณฑ์สื่อประสม และบริภัณฑ์ภาพและเสียง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โครงการ การทดสอบความชำนาญ 

เรื่องการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ สำหรับบริภัณฑ์สารสนเทศ บริภัณฑ์สื่อประสม และบริภัณฑ์ภาพและเสียง

 

ขอบเขต

โครงการ การทดสอบความชำนาญนี้ เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ สำหรับการทดสอบบริภัณฑ์สารสนเทศ บริภัณฑ์สื่อประสม และ บริภัณฑ์ภาพและเสียง  ซึ่งอ้างอิงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมายเลข ๑๑๙๕ และหมายเลข ๑๕๖๑ ฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับล่าสุด จัดทำและเผยแพร่โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                   
โครงการ การทดสอบความชำนาญนี้ ครอบคลุมการทดสอบ ๒ ส่วน  ส่วนแรกเป็นการทดสอบระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และระยะห่างผ่านฉนวน ส่วนที่สองเป็นการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของฉนวน  โดยโครงการนี้ จะพิจารณาถึงความสามารถของผู้ทดสอบ/ห้องทดสอบในการตีความข้อกำหนด   การระบุหรือค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  การวัด/ตรวจสอบ/ทดสอบและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการทดสอบและการตัดสินความเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน                                    
โครงการ การทดสอบความชำนาญนี้ สามารถอ้างถึงมาตรฐานนานาชาติ ที่ มีขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ทียบเท่ากับ และข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องเหมือนกับ มอก. ข้างต้น ได้แก่ IEC 60065 และ IEC 60950  ได้ด้วย ทั้งนี้รวมถึงมาตรฐานระดับชาติอื่นๆ ที่อ้างอิงมาตรฐานนานาชาตินี้ด้วย  แม้จะไม่ได้ระบุอ้างถึงในที่นี้                                   
โครงการ การทดสอบความชำนาญนี้ สามารถอ้างถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น หรือมาตรฐานนานาชาติอื่น หรือมาตรฐานชาติอื่น ซึ่งมีข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่มีวัตถุประสงค์การทดสอบหัวข้อดังกล่าว คล้ายกันหรือเหมือนกับ มอก. ข้างต้นได้ด้วย อาทิ มอก. ๑๓๗๕,  IEC 60601 เป็นต้น

หัวข้อการทดสอบ
  1. (52ฟ01) ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และระยะห่างผ่านฉนวน สำหรับ มอก. ๑๑๙๕ และ มอก. ๑๕๖๑  (IEC 60065, IEC 60950)
  2. (52ฟ02) คุณสมบัติทางไฟฟ้าของฉนวน สำหรับ มอก. ๑๑๙๕ และ มอก. ๑๕๖๑  (IEC 60065, IEC 60950)

รายละเอียด เงื่อนไขและข้อตกลง ในการเข้าร่วมโครงการ ใน รูปแบบไฟล์ PDF

รายละเอียด เงื่อนไขและข้อตกลง ในการเข้าร่วมโครงการ ใน รูปแบบไฟล์ ODS (OpenOffice Calc)

ติดตั้งโปรแกรม OpenOffice.org 3.2.1