You are here

งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (รอค.)

ความเป็นมาเป้าหมายของโครงการ | โครงสร้างการบริหาร | พันธมิตร | ติดต่อ รอค.

ความเป็นมาด้านบน

  

เครื่องหมายรับรองเนคเทค (NECTEC Mark)ด้านบน

 เครื่องหมายรับรองเนคเทค (NECTEC Mark)

เครื่องหมายรับรองเนคเทค (NECTEC Mark)

 

เป้าหมายของ งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ด้านบน

เป้าหมายของ งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คือการทำให้เครื่องหมายรับรองคุณภาพ  และระบบงานรับรอง เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล โดยการร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพสินค้าในกลุ่ม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของไทย ผ่านกิจกรรมด้านการมาตรฐาน  และการที่ งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จะก่อให้เกิดผลต่อเนื่องขึ้นสองประการ คือ ในแง่ของการเพิ่มระดับคุณภาพของสินค้าที่จำหน่ายในประเทศ จะทำให้ผู้ผลิตทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ ต้องแสดงความสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ที่งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อ้างอิงถึง (ซึ่งจะเหมาะสมกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของไทย) และยอมรับให้มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมคุณภาพสินค้าในตลาดไทย ทำให้ระดับของคุณภาพของสินค้าในตลาดไทยเพิ่มสูงขึ้น ในแง่ของการส่งเสริมการส่งออก จะช่วยทำให้ผู้ผลิตในประเทศที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ สามารถใช้เครื่องหมายนี้ แสดงความสอดคล้องกับลูกค้าในตลาดต่างประเทศได้ทันที หรืออย่างน้อย ก็ช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบน้อยลงกว่าที่ไม่ได้รับการรับรองเลย

เป้าหมายการดำเนินการแบ่งได้เป็น 3 ระดับ

ระดับที่ 1. ระดับบุคคล - ส่งเสริม การสร้างและพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรองคุณภาพ และการตรวจประเมินความสอดคล้อง ในประเทศไทย

ระดับที่ 2. ระดับองค์กร - สนับสนุนการสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา หน่วยงาน/องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการระบบการตรวจประเมินคุณภาพ ในประเทศ ให้มีจำนวนที่เพียงพอ มีความแข็งแกร่งในเชิงวิชาการ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดทั้งสายโซ่คุณค่า ตั้งแต่การออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และบริการ ไปจนถึงการกำจัดทำลาย

ระดับที่ 3. ระดับความรู้ - สนับสนุนให้เกิดชุมชนความรู้ การรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ความรู้นั้นไปสู่คนไทย ทั้งหมดนี้ก็ด้วยเห็นว่าคุณค่าของชีวิตคนไทย ไม่ได้ด้อยกว่าชีวิตของคนชาติอื่นใดเลย จึงอยากเห็นคนไทย ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี มีการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม เป็นธรรม เท่าเทียม เสมอภาคกันกับคนในชาติอื่น ๆ รวมถึงไม่อยากเห็นคนไทย เลือกใช้สินค้าใด ๆ เพราะความฟุ้งเฟ้อ บ้ายี่ห้อ มองที่ค่านิยม หน้าตา มูลค่า กระแส สื่อโฆษณา ซึ่งเป็นคุณค่าเทียม มากกว่า คุณภาพ ประโยชน์และความจำเป็น ซึ่งเป็นคุณค่าแท้และสุดท้าย ก็อยากเห็นคนไทย นิยมไทย นิยมธรรม มากกว่านิยมนอก แบบไม่ลืมหูลืมตา

 

โครงสร้างการบริหารด้านบน

รูปแสดงโครงสร้างการบริหารของ งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

 

พันธมิตรด้านบน

งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มีพันธมิตร ร่วมสนับสนุนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) www.ocpb.go.th

2. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) www.tisi.go.th

3. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) www.nbtc.or.th

4. สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สส.)  ictip.mict.go.th กระทรวงเทคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  www.mict.go.th

5. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) www.mtec.or.th สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว. หรือ สวทช.) www.nstda.or.th

6. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) www.nimt.or.th

7. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) www.thaieei.com

8. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.) www.ptec.or.th

9. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) www.oie.go.th

10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) www.boi.go.th

11. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) www.fti.or.th

12. หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย www.thaiechamber.com

13. สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TFIT) และสมาชิกอาทิ สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย (ACTM) www.atcm.info , สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ACTI) www.atci.or.th

 

 

 ติดต่อ รอค.ด้านบน

งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (รอค.)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2564-6900 ต่อ 2081..4

โทรสาร 0-2564-6889

จมอ. : ecec@nectec.or.th

เว็บ : www.nectec.or.th/ecec

เครือข่ายสังคม : www.facebook.com/login/setashome.php?ref=home#!/pages/ECEC-Nectec/169321...