หลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ รอค.

หลักเกณฑ์ข้อกำหนดของงานรับรอง ด้านบน

 หลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้ยื่นคำขอ และผู้ได้รับการรับรอง

1.   ข้อกำหนดทั่วไปในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

2.   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

3.   ข้อกำหนดทั่วไปในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (การตรวจประเมินสถานประกอบการ)

 ข้อกำหนดเฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

งานรับรองฯ ให้บริการรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 10 ขอบข่าย มีข้อกำหนดดังนี้

1.   คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Computer & Equipment)

2.   ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Computer Log Systems)

3.   บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Audio/Video & ICT)

4.   เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (Household)

5.   บริภัณฑ์ส่องสว่าง (Lighting)

6.   อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic & Electrical Devices)

7.  เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า (Electrical Medical Devices)

8.   เครื่องมือไฟฟ้าทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ (Industrial & Scientific Equipment)

9.   การออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Data Center Design)

10.   การติดตั้งและการบริหารจัดการดาตาเซนเตอร์ (Data Center Installation and Operation)

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ในการรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ การติดตั้งและการบริหารจัดการดาตาเซนเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์ฯ  ขอประกาศแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ในการรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ การติดตั้งและการบริหารจัดการดาตาเซนเตอร์ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561   เป็นต้นไป   ดูรายละเอียดเพิ่มตามไฟล์แนบ

รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

1. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) http://www.ptec.or.th/

2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) http://www.thaieei.com

3. งานพัฒนามาตรฐานและทดสอบ (STDS) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอสามารถติดต่อขอรับบริการและข้อมูลการทดสอบได้โดยตรง จากห้องปฏิบัติการทดสอบข้างต้น

การสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานสาขาเครื่องใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีข้อตกลงร่วมมือกันในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านมาตรฐาน เพื่อพัฒนาระบบการมาตรฐานของประเทศไทยให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล และมีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย และในการดำเนินงานดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐาน สาขาเครื่องใช้และบริภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะที่ 2 เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการจัดทำมาตรฐาน 3 เรื่อง ได้แก่

Pages

Subscribe to งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (รอค.) RSS