หลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ รอค.

หลักเกณฑ์ข้อกำหนดของงานรับรอง ด้านบน

 หลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้ยื่นคำขอ และผู้ได้รับการรับรอง

1.   ข้อกำหนดทั่วไปในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

2.   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

3.   ข้อกำหนดทั่วไปในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (การตรวจประเมินสถานประกอบการ)

 ข้อกำหนดเฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

งานรับรองฯ ให้บริการรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 10 ขอบข่าย มีข้อกำหนดดังนี้

1.   คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Computer & Equipment)

2.   ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Computer Log Systems)

3.   บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Audio/Video & ICT)

4.   เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (Household)

5.   บริภัณฑ์ส่องสว่าง (Lighting)

6.   อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic & Electrical Devices)

7.  เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า (Electrical Medical Devices)

8.   เครื่องมือไฟฟ้าทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ (Industrial & Scientific Equipment)

9.   การออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Data Center Design)

10.   การติดตั้งและการบริหารจัดการดาตาเซนเตอร์ (Data Center Installation and Operation)

รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

1. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) http://www.ptec.or.th/

2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) http://www.thaieei.com

3. งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  โทร. 02 564 6900 ต่อ 2502

 

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอสามารถติดต่อขอรับบริการและข้อมูลการทดสอบได้โดยตรง จากห้องปฏิบัติการทดสอบข้างต้น

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ในการรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ การติดตั้งและการบริหารจัดการดาตาเซนเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์ฯ  ขอประกาศแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ในการรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ การติดตั้งและการบริหารจัดการดาตาเซนเตอร์ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561   เป็นต้นไป   ดูรายละเอียดเพิ่มตามไฟล์แนบ

Pages

Subscribe to สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (ปรด.) RSS