หลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ รอค.

หลักเกณฑ์ข้อกำหนดของงานรับรอง ด้านบน

 หลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้ยื่นคำขอ และผู้ได้รับการรับรอง

1.   ข้อกำหนดทั่วไปในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

2.   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

3.   ข้อกำหนดทั่วไปในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (การตรวจประเมินสถานประกอบการ)

 ข้อกำหนดเฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

งานรับรองฯ ให้บริการรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 8 ขอบข่าย มีข้อกำหนดดังนี้

1.   คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Computer & Equipment)

2.   ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Computer Log Systems)

3.   บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Audio/Video & ICT)

4.   เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (Household)

5.   บริภัณฑ์ส่องสว่าง (Lighting)

6.   อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic & Electrical Devices)

7.  เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า (Electrical Medical Devices)

8.   เครื่องมือไฟฟ้าทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ (Industrial & Scientific Equipment)

ประกาศ มาตรการส่งเสริม การยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ สำหรับขอบข่ายคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่

มาตรการส่งเสริม การยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
สำหรับผู้ประกอบการในขอบข่ายคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ 10 รายแรกเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมที่ยกเว้น ประกอบด้วย

  • ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและรับคำขอ จำนวน 10,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินเอกสาร จำนวน 5,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินสถานประกอบการ จำนวน 7,500 บาท (กรณีตรวจประเมินเกิน 2 วัน เหมาจ่าย 7,500 บาท)
  • ค่าใบรับรอง จำนวน 2,500 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมาย ตามอัตราที่ประกาศไว้

อัตราค่าธรรมเนียมที่ยกเว้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท [ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการตรวจติดตาม (ถ้ามี)]
มาตรการส่งเสริม สำหรับ 10 รายแรกที่ยื่นคำขอรับการรับรองภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ 31 สิงหาคม 2558 (หมดเขต 29 กุมภาพันธ์ 2559) และได้รับการรับรองภายใน 9 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลา 9 เดือน ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมในกิจกรรมที่ค้างอยู่ตามอัตราปกติ   ดาวน์โหลด

ขยายเวลาโปรโมชั่นพิเศษ ลดสูงถึง 30,000 บาท!! สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ที่เข้าร่วมโครงการ Green ICT

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงไอซีที จัดทำโครงการ Green ICT เพื่อสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานไทย  ดูรายละเ

รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

1. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) http://www.ptec.or.th/

2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) http://www.thaieei.com

3. งานพัฒนามาตรฐานและทดสอบ (STDS) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอสามารถติดต่อขอรับบริการและข้อมูลการทดสอบได้โดยตรง จากห้องปฏิบัติการทดสอบข้างต้น

Pages

Subscribe to งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (รอค.) RSS