หลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ รอค.

หลักเกณฑ์ข้อกำหนดของงานรับรอง ด้านบน

 หลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้ยื่นคำขอ และผู้ได้รับการรับรอง

1.   ข้อกำหนดทั่วไปในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

2.   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

3.   ข้อกำหนดทั่วไปในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (การตรวจประเมินสถานประกอบการ)

 ข้อกำหนดเฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

งานรับรองฯ ให้บริการรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 10 ขอบข่าย มีข้อกำหนดดังนี้

1.   คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Computer & Equipment)

2.   ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Computer Log Systems)

3.   บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Audio/Video & ICT)

4.   เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (Household)

5.   บริภัณฑ์ส่องสว่าง (Lighting)

6.   อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic & Electrical Devices)

7.  เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า (Electrical Medical Devices)

8.   เครื่องมือไฟฟ้าทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ (Industrial & Scientific Equipment)

9.   การออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Data Center Design)

10.   การติดตั้งและการบริหารจัดการดาตาเซนเตอร์ (Data Center Installation and Operation)

รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

1. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) http://www.ptec.or.th/

2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) http://www.thaieei.com

3. งานพัฒนามาตรฐานและทดสอบ (STDS) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอสามารถติดต่อขอรับบริการและข้อมูลการทดสอบได้โดยตรง จากห้องปฏิบัติการทดสอบข้างต้น

การสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานสาขาเครื่องใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีข้อตกลงร่วมมือกันในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านมาตรฐาน เพื่อพัฒนาระบบการมาตรฐานของประเทศไทยให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล และมีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย และในการดำเนินงานดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐาน สาขาเครื่องใช้และบริภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะที่ 2 เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการจัดทำมาตรฐาน 3 เรื่อง ได้แก่

Pages

Subscribe to งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (รอค.) RSS